Jobmonitor. Search results for Accountants

47 Jobs found

Used filters:
 • Accountantsx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company Rokiškio rajono savivaldybės administracija in Rokiškis
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  https://rokiskis.lt/gyventojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/...

 • Company Akcinė bendrovė "Fasa" in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  - Pilnos buhalterins apskaitos tvarkymas;- Finansavimo slyg derinimas su bankais;- Darbo umokesio apskaita;- Ataskait Sodrai, VMI ir t.t. ruošimas ir pateikimas;- Finansini sraut tarp moni derinimas;- Bendradarbiavimas su audito kompanija;- Pajam ir snaud klasifikavimas pagal mons vidin politik;- Informacijos bei ataskait ruošimas ir pateikimas....

 • Company Atėnė ir Ko, MB in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  moni buhalterins apskaitos tvarkymas- buhalterins apskaitos monje....

 • Company UAB "Drola" in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  mons buhalterins apskaitos tvarkymas, finansins ir mokestins atskaitomybs rengimas, finansini operacij vykdymas, ataskait rengimas ir teikimas valstybinms institucijoms, darbas programa CENTAS...

 • Company UAB "Apskaitos ir mokesčių menas" in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  -Priskirt moni buhalterins apskaitos tvarkymas; - Darbo umokesio apskaita; - Deklaracij rengimas ir teikimas valstybinms institucijoms; - Dokument rengimas; - Ataskait rengimas;- Finansini ataskait rengimas; - Kit pavest uduoi vykdymas....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė sveikatos centras "Energetikas" in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  pirkim, pardavim ir kit kini operacij registravimas apskaitoje. Darbo umokesio apskaita. Su darbo umokesiu susijusi ataskait ruošimas bei teikimas Sodrai, VMI bei kitoms valstybinms institucijoms. mons kasos dokument tvarkymas. Personalo dokumentacija, bei sakym rašymas. Kiti vadovo pavesti darbai....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Draugystės sanatorija" in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbas su "RIVILE-GAMA" programa, pirkimo dokument apdorojimas, atsarg operacijos, darbo umokestis....

 • Company UAB "ASTIVA" in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Apskaitos dokument apdorojimas ir suvedimas buhalterin program; Savalaikis ataskait rengimas; Finansini ataskait rengimas ir teikimas; Atlyginim skaiiavimas; Duomen teikimas VMI ir SODRAI; Kitos su buhalterine apskaita bei mons finansais susijusios funkcijos.darbo kompiuteriu gdiai, turi vairuotojo teises, raštvedybos inios...

 • Company Individuali įmonė "Arielita" in Other
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  kinink ki apskaitos vedimas....

 • Company Akcinė bendrovė "Lytagra" in Other
  25.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  Darbas su tiekjais - sutari talpinimas program, likui derinimas;Pavedim formavimas tiekjams, registravimas ir kontrol;Inventoriaus ir mediag apskaita: nurašymo aktai, perdavimai, inventorizacijos;Sskait u paslaugas išrašymas;Padalini mokjimo prognozi sudarymas;Padalini gaunam preki ataskaitos kontrol;Statistini ataskait pildymas....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbas buhalterins apskaitos programa "Rivil"....

 • Company Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbo metu Js:•Administruosite buhalterins apskaitos program, atnaujinant reikalingus duomenis.•Dalyvausite buhalterins apskaitos programos nauj funkcionalum krime.•Prisidsite prie buhalterins apskaitos nauj paslaug krimo proceso.•Atliksite buhalterins apskaitos paslaug vidin ir rinkos analiz.•Rengsite informacij rinkodaros tikslais.Motyvuotiems ir iniciatyviems darbuotojams suteikiama galimyb:•Dalyvauti projekt krimo ir gyvendinimo procesuose.•Dalyvauti profesinio ir asmeninio tobuljimo mokymuose.•Dalyvauti bendruomeniškumo, saugumo bei socialins atsakomybs puoseljimo renginiuose....

 • Company UAB "APSKAITINA" in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbo umokesio skaiiavimas, tabelio sudarymas, darbo umokesio suvestini tikrinimas, deklaracij pildymas Sodrai ir VMI. Apskaitos programa Rivil....

 • Company AB "Civinity" in Vilnius
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Rpinsits pirmini apskaitos dokument tvarkymu ir prieira pagal numatytas tvarkas;Rpinsits skol derinimu;Pardavimo sskait išrašymas gyvenamajam sektoriui;Vykdysite kitas su buhalterine apskaita susijusias uduotis;Padsite vyr. buhalterei su kit uduoi atlikimu....

 • Company UAB "JL firma" in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  moni buhalterijos tvarkymas nuo pirmini dokument iki finansins atskaitomyb....

 • Company UAB "Finanselta" in Other
  21.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  buhalterins apskaitos vedimas nuo pirmini iki finansins atskaitomybs dokument itin maoms monms....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "PATIKIMUMO GARANTAS" in Other
  21.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  buhalterins apskaitos tvarkymas...

 • Company UAB "Alytaus prekyba" in Other
  21.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Darbo umokesio skaiiavimas. Kuro apskaita ir nuomojam patalp apskaita....

 • Company UAB "Erdvi apskaita" in Other
  20.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Kelet moni pilnos buhalterijos tvarkymas....

 • Company UAB "Bugusta" in Other
  20.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  Jei esate darbštus, atsakingas ir dmesingas mogus, galbt esate ms naujasis buhalteris? Darbas Optimum programa....

 • Company UAB "Nemira" in Other
  20.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  Darbas Optimum programa. Iškilus klausimams krieptis +37067108660...

 • Company Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija in Other
  19.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  Gimnazijos finans ir buhalterijos tvarkymas...

 • Company UAB MPM INTERNATIONAL in Other
  18.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  •    Pilnas paskirtos mons buhalterins apskaitos vedimas;•    bendradarbiavimas su buhalterines paslaugas teikianiomis monmis: darbo umokesioskaiiavimo, komandiruoi, atostog ir kitais susijusiais klausimais;•    komandiruoi apskaita ir avansini apyskait rengimas;•    sskait surinkimas, perira ir suvedimas sistem;•    kit deleguot uduoi vykdymas....

 • Company UAB "Alpha Consultants" in Other
  17.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  apskaitos padalinio darbo organizavimas;biudeto planavimas ir jo vykdymo kontrol;pinigini sraut planavimas;savikain/pelningumo skaiiavimas, aliav likui kontrol;apskaitos, kontrols ir monitoringo proces tobulinimas, tvark, susijusi su apskaitos padalinio darbu, rengimas ir j gyvendinimas; finansini ir vadybini ataskait teikimas vadovybei (sutarta forma ir periodiškumu);inventorizacij rengimas ir vykdymas;darbo umokesio skaiiavimas, deklaravimas; GPAIS, INTRASTAT ataskait atskaitingoms institucijoms teikimas;komunikacija su kitais mons padaliniais, reikalingos informacijos teikimas....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Neringos vanduo" in Other
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  pardavim, bankini operacij, atsarg, pirkj skol apskaita dirbant su buhalterine programa Profit W. Nedirbus su buhalterine programa apmokysime....

 • Company Caricus, MB in Other
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Prie komandos kvieiame prisijungti buhalter(-), kuris vest buhalterin apskait nuo pirmini dokument iki finansins atskaitomybs.Detaliau apie darbus: •    Darbo umokesio apskaita;•    Dalies moni pirmini dokument suvedimas apskaitos program; •    Atsarg ir ilgalaikio turto apskaita; •    Skol valdymas ir derinimas; •    Klient konsultavimas mokesi ir apskaitos klausimais; •    Apskaitinink darbo prieira; •    VMI deklaracij pildymas; •    Statistikos departamento ataskait pildymas....

 • Company UAB Auto EDU in Other
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  -Pirmini buhalterins apskaitos duomen tvarkymas;-PVM sskait faktr rašymas ir suvedimas;-Kuro apskaita;-Darbo laiko apskaita;-Pakuots apskaita;-Debitori ir kreditori prieira ir ataskait rengimas;-Bank duomen suvedimas;-Kiti vyr. buhalters pavesti darbai....

 • Company UAB "Trust Project Services" in Other
  14.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  teisinga ir savalaik darbo umokesio apskaita ir kit susijusi išmok skaiiavimas (dienpinigiai, atlyginimai, atostoginiai, atleidimai, nedarbingumai); darbo laiko apskaitos iniarasio pildymas ir tikrinimas; ataskait Sodrai rengimas ir teikimas;paym, susijusi su darbuotoj darbo umokesiu ruošimas; darbuotoj konsultavimas darbo umokesio apskaitos klausimais; apskaitos tobulinimo projekt inicijavimas bei koordinavimas;kit vyr. buhalters pavest funkcij ir uduoi atlikimas....

 • Company Biržų rajono savivaldybės administracija in Other
  14.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  Finans turtui sigyti planavimas ir valdymas:- Apdoroti su finans valdymu susijusi informacij arba prireikus koordinuoti su finans valdymu susijusios informacijos apdorojim;- Atlikti išankstin, einamj ir paskesn finans kontrol arba prireikus koordinuoti išankstins, einamosios ir paskesns finans kontrols atlikim;- Registruoti apskaitos registruose kini operacij ir kini vyki duomenis arba prireikus koordinuoja kini operacij ir kini vyki duomen registravim apskaitos registruose;- Sudaryti finansins atskaitomybs ataskaitas arba prireikus koordinuoti finansins atskaitomybs ataskait sudarym;- Vykdyti mokjimo procedras arba, prireikus koordinuoti mokjimo procedr vykdym;- Rengti kitas su finans valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoti kit su buhalterine apskaita susijusi ataskait re...

 • Company MB "Anifleja" in Other
  14.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  buhalterins apskaitos tvarkymas nuo pirmini dokument iki finansins atskaitomybs; darbo umokesio skaiiavimas; mokesi apskaita; sakym bei kit dokument paruošimas, metins bei mnesines deklaracijos....

 • Company UAB "Personalo valdymo sistemos" in Other
  14.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Automobili prekybos ir remonto mons buhalterins apskaitos tvarkymas;Finansins ir mokestins atskaitomybs rengimas;Mokesi apskaiiavimas ir deklaracij rengimas;Finansini operacij vykdymas....

 • Company Rokiškio rajono savivaldybės administracija in Rokiškis
  14.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  https://rokiskis.lt/gyventojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/...

 • Company IĮ "AVA LT" in Other
  14.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Darbo umokesio skaiiavimas, deklaracij teikimas, finansini ataskait rengimas (  pirmini dokument vesti nereikia)....

 • Company UAB "Žemtiekimas" in Other
  13.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  mons pirmini apskaitos dokument suvedimas, tvarkymas ir kontrol ir kitos vadovo paskirtos uduotys....

 • Company MB AS sprendimai in Other
  12.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Darbas apskaitininkui (-ei) - buhalteriui (-ei) buhalterini paslaug monje. Atsakomybs ribos:-Pirmini apskaitos dokument vedimas ir importavimas apskaitos program;-Banko operacij registravimas apskaitos programoje ir paruošimas eksportavimui bank;-Skol derinimas ir ataskait paruošimas;-iSaf parengimas ir pateikimas;-Avanso apyskait operacij registravimas;-Pagalba vyr. buhalteriui tvarkant keli moni buhalterin apskait....

 • Company UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RAMSTIS" in Other
  12.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  Darbo umokesio skaiiavimas, darbas su personalo dokumentais, pardavim sskait išrašymas ir kt. Programos: “Rivil”, “Infotrans”....

 • Company Jurbarko vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  organizuoti staigos finansin - buhalterin apskait, utikrinti finansini - kini operacij teistum....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių butai" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Trumpalaikio turto apskaita,darbo umokesio apskaita, gyventoj mokesi apskaita...

 • Company UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Pirmini apskaitos dokument suvedimas;    Pirkimo sskait registravimas;    Tiekj skol derinimas;    Bankini operacij apskaitymas;    Kasos apskaita;    Kiti su mons buhalterija susij darbai....

 • Company UAB "Kautra Cargo" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  •  Pagalba apskaitininkui (-ei);•    Komandiruoi apskaita: kelions lap tvarkymas, suvedimas program bei komandiruots sakym rengimas.•    Iš pirkimo sskait EXCEL lenteli pildymas, susisteminimas bei perdavimas mons tarpininkams. •    Pagalbiniai darbai: sskait faktr išrašymas, sskait pajamavimas.•       Kiti Vyr. buhalterio pavesti darbai....

 • Company AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Pirmini apskaitos dokument suvedimas buhalterin program (MS Navision);Savalaikis priskirt dokument rengimas, ataskait teikimas, finansini duomen analiz;Kiti vyr. buhalterio pavesti darbai....

 • Company UAB "Balticsofa" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Darbo umokesio apskaita;Sumin darbo umokesio apskaita;Mokestini ir statistini ataskait (mnesini, ketvirtini, metini, momentini) rengimas ir teikimas atitinkamoms institucijoms ir staigos vadovams;Darbo laiko grafik ruošimas;Darbo laiko apskaitos iniaraši ir kit personalo dokument tikrinimas;Darbuotoj konsultavimas darbo umokesio apskaitos, personalo klausimais;Proces /sistem tobulinimas;Vyr. buhalterio pavest uduoi vykdymas;...

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Darbo pobdis:Tarptautins kompanijos Royal Unibrew A/S ir jos dukterini moni moktin sum tiekjams, apskaitos tvarkymas (darbas angl kalba).Reikalavimai darbuotojui:*Btinos angl kalbos inios (raštu, odiu, kasdieniam naudojimui).*Puiks darbo kompiuteriu gdiai (SAP programa – privalumas)....

 • Company UAB "PLANET GROUP" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  pirmini dokument vedimas, tikrinimas, duomen paruošimas ISAF pateikimui, banko duomen suvedimas apskaitos program, avanso apyskait vedimas, skol derinimas, sakym rašymas, darbo umokesio skaiiavimas ir deklaracij ruošimas....

 • Company UAB "Komstrata" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Pilnos apskaitos vedimas; Darbuotoj atleidimo ir primimo dokument rengimas; Ataskait teikimas; PVM sskait - faktr išrašymas; Kuro apskaita; Darbo umokesio apskaita; sakym rengimas....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "Kimlita" in Other
  11.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  -Buhalterins apskaitos vedimas nuo pirmini dokument suvedimo iki finansins atskaitomybs ataskait sudarymo;-Darbo umokesio apskaita;-Ataskait, form ir deklaracij teikimas mokesi administratoriui, sodrai ir statistikai;-mons buhalterins apskaitos gyvendinimas bei kontrol;-Atsiskaitym planavimas, vykdymas ir kontrol;-Kasos ir banko operacij registravimas;-Kuro apskaita;-Mnesins, ketvirtins, metins deklaracijos;-Metini finansini ataskait rinkini ruošimas;-Kitos su buhalterine apskaita ir mons finansais susijusios uduotys....

 • Company Uždaroji akcinė bendrovė "KOLIZ LAIKRODŽIAI" in Other
  11.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  Pirmini apskaitos dokument ruošimas ir apdorojimas;Ataskait teikimas valstybinms institucijoms (VMI, Sodra, Registr centras, Lietuvos Bankas ir kt.)...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accountants Edit filters