Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

4 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company VšĮ Democratic Media Institute in Other
  21.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  Pagrindins pareigybs ir atsakomybs apima:Program ir projekt koordinavimas: Organizuoti, valdyti ir koordinuoti vairius programas ir projektus, skaitant planavim, grafik nustatym, ištekli valdym, veiklos stebsen ir ataskait rengim. Utikrinti, kad visos programos bt gyvendinamos laiku ir pagal numatytus tikslus.Partnerysts vystymas: Bendradarbiauti su kitomis NVO organizacijomis, viešojo sektoriaus institucijomis, verslo bendruomenmis ir kitomis suinteresuotomis šalimis siekiant utikrinti strategin partneryst ir bendradarbiavim. Rasti naujas galimybes ir išplsti ryšius su potencialiais partneriais ir rmjais.Finansinio valdymo palaikymas: Stebti ir kontroliuoti program ir projekt biudetus, utikrinti, kad finansiniai ištekliai bt tinkamai skirstomi ir naudojami. Ruošti projekt biudetus, priimt...

 • Company Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija in Lygiai
  18.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Funkcijos: 1.    vertina ir identifikuoja Gimnazijos fizin, informacin ir traukaus ugdymo proceso prieinamum ir klitis;2.    vertina kit Projekto tobulinimo srii veikl ir projekt prieinamum, konsultuoja kit srii koordinatorius traukties klausimais;3.    ieško ssaj tarp traukaus ugdymo Gimnazijoje projekt ir iniciatyv, turim ir reikiam ini, priemoni, infrastruktros; 4.    atsivelgiant identifikuotas klitis ir turimas stiprybes, vykstanius projektus, formuluoja traukiojo ugdymo srities tikslus, kad klitys dalyvauti ugdymo procese lygiai su visais bt pašalintos;5.    planuoja, koordinuoja Projekto traukiojo ugdymo srit ir veiklas, tinklaveik, vykdo veikl stebsen;6.    inicijuoja ir koordinuoja bendradarbiavim su traukties partneriais;7.    atstovauja Gimnazijai Projekto traukties srityje, be...

 • Company Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija in Other
  18.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  1.    planuoja, koordinuoja Projekto kultrinio ugdymo veiklas, skaitant kultrinio ugdymo  tinklaveik, vykdo veikl stebsen;2.    inicijuoja ir koordinuoja men ir tarpdisciplinines metodines grupes;3.    inicijuoja ir koordinuoja Gimnazijos bendradarbiavim su kultros ir švietimo lauko partneriais;4.    nuolat dalinasi gytomis iniomis metodinse grupse ir su kitais kolegomis Gimnazijoje, konsultuoja Gimnazijos bendruomen kultrinio ugdymo klausimais, dalyvauja kuriant Gimnazijos (ir savivaldybs) kultrinio ugdymo planus;5.    nuolat dalinasi gytomis iniomis su kultrinio ugdymo koordinatoriais kitose mokyklose, drauge planuoja savo veiklas savivaldybs lygmeniu;6.    Projekto metu mokosi darbo grupje, projekt vadybos ir kit reikaling vadybini kompetencij;7.    dirba ties Gimnazijos kultrinio ugdym...

 • Company VšĮ Baltijos tarptautinė mokykla in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Mokymo grafik sudarymas. Sutari prieira. Darbas su klientais. Mokym vedimas....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters