Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

34 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-34 of 34 results.
 • Company Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Organizuoti ir vykdyti ugdomj proces atsivelgiant individualius vaikugdymosi poreikius, ami, ugdymo programos tikslus. Sudaryti slygas kiekvienam vaikui augti ir tobulti....

 • Company Vilniaus Salininkų gimnazija in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  pradinio ugdymo klass mokini ugdymas pradti dirbti nuo 2023-09-01...

 • Company Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  6. Mokytojas vykdo šias funkcijas: 6.1. Kontaktin veikla:6.1.1. utikrina ugdom mokini saugum, geros kokybs ugdym, drausm pamok metu; 6.1.2. ugdo tvirtas mokini dorovs, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarb tvams, savo kultriniam identitetui, laiduoja mokini asmenybs gali pltot; 6.1.3. ugdo remdamasis mokini gebjimais ir polinkiais, stiprina mokymosi motyvacij ir pasitikjim savo gebjimais;6.1.4. suteikia pagalb mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkum ir specialij ugdymosi poreiki, pritaiko jiems dalyko program, turin, metodus;6.1.5. paskelbia mokiniams vertinimus ir paaiškina juos pagal vertinimo kriterijus;6.1.6. atsakingai skiria nam darbus;6.1.7. atsakingai laikosi dalyko ugdymo programos vykdymo termin; iki mokslo met pabaigos ubaigia dalyko ugdymo program; 6.1.8...

 • Company Kauno "Nemuno" mokykla in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Mokini ugdymas, darbas 2 klasje.Dokumentai, kurie turi bti pateikti:Prašym leisti dalyvauti atrankoje;Gyvenimo aprašym;Asmens tapatyb patvirtinanio dokumento kopij;Išsilavinim patvirtinanio dokumento kopij;Kvalifikacin kategorij patvirtinanio dokumento kopij....

 • Company Kauno Milikonių progimnazija in "SB ""Apynys"""
  25.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  1. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas.2. Gebjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.3. Pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjio 29 d. sakymu Nr. V-774 (2021 m. gruodio 2 d. galiojania suvestine redakcija) patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus („Reikalavim mokytoj kvalifikacijai aprašas“)....

 • Company VšĮ GRAVITAS SCHOLA in Other
  25.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Tarptautinio formato lietuviška mokykla, subrusi ukrainiei bendruomen, kvieia jungtis pradinuk mokytoj - dirbti dvikalbje klasje duetu su kolega. Reikalavimai: • pozityvus mstymas, gebjimas dirbti komandoje • informacini ir komunikacini technologij valdymas • krybiškumas, iniciatyvumas • puiks bendravimo ir bendradarbiavimo gdiai • noras augti kartu su mokiniais, bendruomene ir pasiryimas kurti demokratin mokykl....

 • Company Mažeikių "Ventos" progimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  painti pradinio mokyklinio amiaus vaiko raidos ir individualius ypatumus, kurti palanki edukacin aplink ugdant šio amiaus vaik bendruosius, asmeninius, paintinius, socialinius, kultrinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebjimus, tautin, kultrin identitet; interpretuoti, modeliuoti ir krybiškai taikyti pradinio ugdymo turin; organizuoti ir pedagogiškai valdyti pradinio ugdymo/si proces....

 • Company Jonavos pradinė mokykla in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Vaik ugdymas 1 klasje....

 • Company Panevėžio "Vilties" progimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  1. Turti ne emesn kaip aukštj išsilavinim arba ne emesn kaip aukštesnj išsilavinim ar specialj vidurin, gyt iki 1995 met ir pedagogo kvalifikacij bei atitikti Lietuvos Respublikos švietimo statyme numatytus reikalavimus.2. Turti ne maesn kaip pradini klasi mokytojo kvalifikacin laipsn.3. Gebti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinmis programomis bei elektroniniu paštu, bti išklauss kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkanius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytoj kompiuterinio raštingumo programoms.5. Privalumas – ne emesniu kaip B1 kalbos mokjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalb metmenyse nustatyt ir apibdint šeši kalbos mokjimo lygi sistem) mokti bent vien usienio kalb iš trij Europos Sjungos darb...

 • Company Kauno Suzuki progimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Pradini klasi mokini ugdymas...

 • Company Kauno Jono Pauliaus II gimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbas su pradini klasi mokiniais...

 • Company Klaipėdos Tauralaukio progimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  1. Ugdymo proceso organizavimas; 2. Ugdymo kokybs utikrinimas; 3. Bendradarbiavimas su ugdytini tvais....

 • Company Kauno Palemono gimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Ugdymo proceso organizavimas pradinse klasse ir bendradarbiavimas su mokini tvais...

 • Company Vilniaus Balsių progimnazija in Other
  21.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Ugdymo veikla 1-4 klass....

 • Company Vilniaus Prano Mašioto pradinė mokykla in Other
  20.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Ugdyti pradini klasi mokinius....

 • Company Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla in Other
  20.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  Ugdymo programos rengimas ir vairi pradinio ugdymo lygmens mokomj dalyk mokymas; vaik kalbai ir socialiniams gdiams lavinti skirtos veiklos planavimas ir organizavimas; ataskait rengimas....

 • Company Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla in Other
  19.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  ugdo pradini klasi mokinius pagal pradinio ugdymo bendrj program ir jai gyvendinti ugdymo planuose numatytas valandas (1 klas)....

 • Company Tauragės "Aušros" progimnazija in Other
  19.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Organizuoti ir vykdyti ugdomj proces. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaik darom paang ir pasiekimus. Gebjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai sprsti problemas. Informacini ir komunikacini technologij bei skaitmeninio ugdymo turinio valdymas....

 • Company Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelėlė" in Other
  18.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Ugdyti mokinius pagal pradinio ugdymo program....

 • Company Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija in Other
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Darbas su  pradini klasi mokiniais. Bendravimas su ugdytini tvais....

 • Company Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis in Other
  14.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  Kvieiame prisijungti prie ms nedidelio kolektyvo Tirkiliški mokykloje- darelyje. Ieškome pradini klasi mokytojo (-os) 1 etatui....

 • Company Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla in Other
  14.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Ugdymo programos rengimas ir vairi pradinio ugdymo lygmens mokomj dalyk mokymas; vaik kalbai ir socialiniams gdiams lavinti skirtos veiklos planavimas ir organizavimas; ataskait rengimas....

 • Company Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija in Other
  14.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Pradins klass mokini ugdymas specialiojoje klasje....

 • Company VšĮ Pajūrio Valdorfo bendruomenė in Other
  13.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  Valdorfo mokykloje klass mokytojas lydi savo mokinius nuo 1 iki 6-8 klass ir moko vis pagrindini dalyk: lietuvi kalbos, matematikos, geografijos, istorijos, men ir kt....

 • Company Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija in Other
  12.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  organizuoti ir vykdyti pradini klass mokini pradin ugdym pagal patvirtintas ugdymo plan ir programas....

 • Company Kauno r. Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras in Kačerginė
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Ugdo pradini klasi mokinius pagal pradinio ugdymo bendrj program, planuoja ugdomj veikl, vadovauja klasei. Pareigybs aprašymas patalpintas www.kacergine.lm.lt. Gali kreiptis studentai ir asmenys turintys pedagogin išsilavinim....

 • Company Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Darbas mokykloje. Vaik ugdymas pagal pareigybs aprašym....

 • Company Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Pradinio ugdymo mokytojas...

 • Company Kauno r. Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Ugdo pradini klasi mokinius pagal pradinio ugdymo bendrj program, vadovauja klasei....

 • Company Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Pagrindiniai mokytojo veiklos tikslai:Padti mokiniams brsti kaip asmenybms, ugdyti mokini vertybines, demokratines ir pilietines nuostatas, komunikacinius gebjimus, informacin kultr ir gebjim savarankiškai kurti savo gyvenim....

 • Company Viešoji įstaiga "Vaivorykštės tako" gimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  mokyti pradini klasi mokinius pagal patvirtintas programas....

 • Company Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Organizuoti ir vykdyti ugdomj proces atsivelgiant individualius vaikugdymosi poreikius, ami, ugdymo programos tikslus. Sudaryti slygas kiekvienam vaikui augti ir tobulti. Bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis, socialiniais partneriais, kitomis švietimo institucijomis, organizacijomis....

 • Company Klaipėdos Sendvario progimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  pradini klasi mokymas pagal patvirtintas programas....

 • Company Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Pradinio ugdymo mokytojas gimnazijoje...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters