Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

43 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company UAB "Slauga ir priežiūra" in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbo pobdis:• socialini paslaug teikimas paciento namuose, ASPN komandoje;• paciento ir artimj konsultavimas socialiniais klausimais;• atlikt procedr dokumentavimas....

 • Company Adakavo socialinių paslaugų namai in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  darbas su negali turiniais asmenimis turiniais psichosocialin negali....

 • Company Viešoji įstaiga Senjorų socialinės globos namai in Other
  25.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  tarpininkauti, atstovauti paslaug gavj interesams;nustatyti, vertinti ir nuolat perirti paslaug gavj socialini paslaug poreikius, rpintis paslaug gavj gyvenamja aplinka, jos saugumu, pritaikymu asmens specialiesiems poreikiams;tvarkyti gyventoj srašus, gyventoj asmens bylas ir kitus dokumentus; teisingai ir laiku sudaryti individualius socialins globos planus ir jais vadovaujantis organizuoti bei teikti paslaug gavjams socialins globospaslaugas, atitinkanias kiekvieno asmens savarankiškumo lyg;nuolat teikti išvadas ir silymus dl paslaug gavj socialins situacijos, problem sprendimo, gyvenimo kokybs gerinimo, paslaug efektyvumo didinimo, organizuoti gyventoj kasdieni gyvenimo gdi ugdym, laisvalaik ir uimtum taip, kad jie bt palaikomi, skatinami bti savarankiškais....

 • Company Lietuvos kalėjimų tarnyba in Other
  25.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Socialinis darbas su suimtaisiais ar nuteistaisiais, juos konsultuojant (individualiai ir (ar) grupmis), teikiant individualius asmens poreikius atitinkani emocin bei socialin pagalb....

 • Company Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė" in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  socialins pagalbos, paramos teikimas vairaus amiaus, turintiems psichikos negali monms, vertinant j ypatumus, teikiant konsultacijas dl galimybs pasinaudoti norminiais teiss aktais ar pan.;darbas su asmenimis, turiniais psichikos negali  (dienos socialin globa)....

 • Company Lietuvos probacijos tarnyba in Other
  21.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  Pareigybs paskirtis – nustatytoje veiklos teritorijoje teikti nuteistiesiems, atliekantiems bausm kalinimo staigose ir probacijos tarnybos prieiroje esantiems asmenims, socialines paslaugas ir taikyti priemones, nukreiptas skming resocializacij, atlikti asmen socialins aplinkos, kriminogenini veiksni, taip pat kit aplinkybi, galini padti teismui individualizuoti probacijos slygas, tyrimus, padti organizuoti skland lygtinio paleidimo iš kalinimo staig proces....

 • Company ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS in Other
  21.05.2023 Updated on: 28.05.2023

  Individuali konsultacij ir grupini usimim vedimas....

 • Company Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras in Other
  20.05.2023 Updated on: 22.05.2023

  1. formuoti ir stiprinti šeimos nari gdius ir motyvacij naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai sprsti kylanias problemas;2. tarpusavio susitarimo principu, traukiant šeim, vertinti šeimos poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai bdus;3. telkti pagalbos teikjus planuojant ir teikiant pagalb vaikui ir jo šeimai;4. organizuoti atvejo nagrinjimo posdius, planuoti pagalb šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujaniais asmenimis sudarant ir gyvendinant pagalbos plan;5. koordinuoti pagalbos plano gyvendinim;6. koordinuoti socialini darbuotoj, dirbani su šeimomis, veikl, telkiant komand, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodin pagalb ir kt.;7. inicijuoti socialin darb su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima g...

 • Company Zarasų rajono savivaldybės administracija in Other
  20.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Socialini paslaug rajone poreikio vertinimo organizavimas ir administravimas, socialini paslaug teikimo rajone planavimas ir administravimas, bsto pritaikymo darb rajono negaliesiems organizavimas....

 • Company Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras in Other
  19.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  ieškantiems krybingo, prasmingo darbo, kuriame daug tiesioginio kontakto su vairius išbandymus patirianiais jaunais monmis. Svarbu turti socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, psichologo, pedagogo, edukologo kvalifikacij arba bti gijusiam jaunimo darbuotojo sertifikat (galiojant nuo 2020 m.). Projekto „Savas kiemas” vykdymas. Darbas su jaunimu (14-29 m.), kurio metu darbuotojai bendrauja su atskirais jaunais monmis ar jaunuoli grupmis j susibrimo vietose (aidim aikštelse, gatvse, kiemuose, parkuose, prekybos centruose, kavinse ir pan.).  Darbuotojai jauniems monms vairiomis formomis teikia asmenin, socialin bei ugdomj pagalb arba nukreipia, palydi jau egzistuojanias institucijas, organizacijas. Pildo dokumentus susijusius su projekto vykdymu....

 • Company VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai in Other
  19.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  Socialinio darbuotojo darbas komandoje, ivertinant asmens socialines globos poreikius, rengiant ir igyvendinant individualius socialines globos planus, vertinant veiklos efektyvuma, bendraujant su asmenimis turiniais negali ir senyvo amziaus asmenimis;...

 • Company VšĮ "Ištiesk pagalbos ranką" in Other
  19.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  Vertinti pagalbos poreikius vaikui bei grupei (vaik grupei, šeimai), planuoti ir teikti socialines paslaugas, vertinti paslaug veiksmingum;Rpintis dienos centr lankani vaik tikslingu popamokiniu uimtumu;Lavinti ir diegti socialinius gdius dienos centr lankantiems vaikams;Pildyti vairius su dienos centro veikla ir vaik ugdymu susijusius dokumentus;Sudaryti ir gyvendinti individualius vaik vystymosi planus;Bendradarbiauti su institucijomis, socialiniais partneriais bei specialistais....

 • Company Plungės krizių centras in Other
  18.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  socialinis darbas su sunkumus patirianiais asmenimis/šeimomis, taikant atvejo vadybos metodus; individualus asmen/šeimos nari konsultavimas, tarpininkavimas, palydjimas reikiamas institucijas; bendradarbiavimas su institucijomis (ugdymo, gydymo staigos, dienos centrai, vaiko teisi apsaugos skyrius ir kt.)...

 • Company Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras in Trakai
  18.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Pareigybs paskirtis - planuoti ir teikti socialin pagalb vaikui ir j auginantiems ar jo besilaukiantiems tvams: • tirti šeim socialin situacij, • konsultuoti, teikti emocin bei socialin pagalb ir didinti šeimos motyvacij dalyvauti kompleksins pagalbos procese, • silyti šeimai socialini problem sprendimo alternatyvas, • ugdyti, stiprinti tvysts, socialinius gdius, skatinant glaudesn šeimos santyk su socialine aplinka, • tarpininkauti šeimai dl kit pagalbos priemoni, • bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku planuojant, organizuojant ir teikiant pagalb šeimai, • bendradarbiauti su kitais centro ir kit srii specialistais....

 • Company Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras in Other
  18.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Pareigybs paskirtis - planuoti ir teikti socialin pagalb vaikui ir j auginantiems ar jo besilaukiantiems tvams:• tirti šeim socialin situacij,• konsultuoti, teikti emocin bei socialin pagalb ir didinti šeimos motyvacij dalyvauti kompleksins pagalbos procese,• silyti šeimai socialini problem sprendimo alternatyvas,• ugdyti, stiprinti tvysts, socialinius gdius, skatinant glaudesn šeimos santyk su socialine aplinka,• tarpininkauti šeimai dl kit pagalbos priemoni,• bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku planuojant, organizuojant ir teikiant pagalb šeimai,• bendradarbiauti su kitais centro ir kit srii specialistais....

 • Company Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras in Other
  18.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Pareigybs paskirtis – planuoti ir teikti socialin pagalb vaikui ir j auginantiems ar jo besilaukiantiems tvams: tirti šeim socialin situacij; konsultuoti, teikti emocin bei socialin pagalb ir didinti šeimos motyvacij dalyvauti kompleksins pagalbos procese;  silyti šeimai socialini problem sprendimo alternatyvas; ugdyti, stiprinti tvysts, socialinius gdius, skatinant glaudesn šeimos santyk su socialine aplinka; tarpininkauti šeimai dl kit pagalbos priemoni; bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku planuojant, organizuojant ir teikiant pagalb šeimai; bendradarbiauti su kitais centro ir kit srii specialistais....

 • Company VšĮ BALNINKŲ ŠV. VYSKUPO STANISLOVO PARAPIJOS SENELIŲ GLOBOS NAMAI in Other
  17.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Darbas su pagyvenusio amiaus asmenimis, senjorais.Socialini dokument tvarkymas,šveni, rengini organizavimas...

 • Company VšĮ Muniškių globos namai in Other
  14.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Atsivelgiant Globos nam gyventoj poreikius organizuoti kasdien j veikl,  palaikyti ir ugdyti j socialinius gdius, kiek galima ilgiau palaikyti j savarankiškum, organizuoti globotini uimtum, saugum.Dokumentacijos pildymas (ISGP sudarymai, kt. dok.)....

 • Company Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras in Other
  14.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  -Vertinti asmens socialini paslaug poreik, individualiai pagal asmens nesavarankiškum beigalimybes savarankiškum ugdyti ar kompensuoti jo interesus ir poreikius atitinkaniomissocialinmis paslaugomis;-vertinti senyvo amiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialins globos poreik;-teiss akt nustatyta tvarka vertinti socialini paslaug gavjo, sukakusio senatvs pensijos ami,specialiuosius poreikius, upildyti Asmens veiklos ir gebjimo dalyvauti vertinimo klausimyn;-atlikti asmens (šeimos) finansini galimybi mokti u socialines paslaugas vertinimus;-informuoti ir konsultuoti asmenis socialini paslaug gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais....

 • Company Prūdiškių socialinės globos namai in Other
  14.05.2023 Updated on: 21.05.2023

  Pareigyb reikalinga organizuoti ir teikti staigos gyventojams uimtumo terapijos bei darbini gdi ugdymo paslaugas, kurios yra nukreiptos ryši tarp moni ir j aplinkos pagerinimui ir palaikymui bei atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijasIII. ŠIAS PAREIGAS EINANIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:7.1. planuoja ir organizuoja staigos gyventojams uimtumo teikimo veikl, padedani tobulinti socialin funkcionavim;7.2. rengia gdi lavinimo programas, jas tobulina, inicijuoja program taikym gyventoj darbini gdi bei krybini gebjim sisavinime;7.3. rengia gyventoj uimtumo projektus;7.4. laiku parengia metinius uimtumo veiklos planus ir ataskaitas;7.5. sudaro gyventoj (dalyvaujani renginiuose kitose staigose) srašus, suderina su gydytoj rekomendaci...

 • Company Dienos veiklos centras in Other
  12.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  darbas Kretingos atvirame jaunimo centre;-umegzti kontakt ir  palaikyti  tvar bei lygiavert  santyk  su  jaunais  monmis;-nustatyti ir  vertinti jaunimo poreikius,  utikrinti  saugi  aplink ir  j  realizavimo  slygas;-padti  jauniems  monms puoselti,  painti,  tobulinti jau  turimas  asmenines,  socialines ir  kitas  kompetencijas ir  gyti  naujas;-padti  jauniems  monms  bei  paiam  organizuoti veiklas,  remiantis  atvirumo,  prieinamumo,  savanoriškumo,  aktyvaus  dalyvavimo ir  orientavimosi jaun  moni  sociokultrin erdv principais;-teikti sociokultrines, prevencines,  informavimo, konsultavimo,  socialini ir  gyvenimo gdi,  neformaliojo ugdymo paslaugas;-atpainti  riziking  jauno  mogaus  elges, poelgius ir  imtis  veiksm situacijai  suvaldyti;-skatinti  jaunimo  savarankiškum,  motyv...

 • Company Viešoji įstaiga Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras in Other
  12.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  Darbas šeimos gydytoj komandoje...

 • Company Lietuvos probacijos tarnyba in Other
  12.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  Pareigybs paskirtis – nustatytoje veiklos teritorijoje teikti nuteistiesiems, atliekantiems bausm kalinimo staigose ir probacijos tarnybos prieiroje esantiems asmenims, socialines paslaugas ir taikyti priemones, nukreiptas skming resocializacij, atlikti asmen socialins aplinkos, kriminogenini veiksni, taip pat kit aplinkybi, galini padti teismui individualizuoti probacijos slygas, tyrimus, padti organizuoti skland lygtinio paleidimo iš kalinimo staig proces....

 • Company Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Kokybiškai tenkinti ligonins pacient socialinius poreikius...

 • Company ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Bendruomenini šeimos namuose teikiam socialini paslaug koordinavimas, paslaug gavj paieška, mokym organizatori paieška, kompleksini paslaug organizavimas. Šiai pareigybei uimti reikalingas aukštasis socialinio darbo išsilavinimas....

 • Company ŠEDUVOS GLOBOS NAMAI in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Socialinis darbuotojas – uimtumui atlieka šias funkcijas:1. ugdo senyvo amiaus asmen ir suaugusi asmen su negalia   darbinius – profesinius, menins – krybins saviraiškos ir socialins gyvensenos gdius, intensyviai siekia didesnio j savarankiškumo;2. vykdo senyvo amiaus asmen ir suaugusi  asmen su negalia gdi, gebjim pokyi stebjim;3. atsivelgia gyventoj individualum, vadovaujasi j poreikiais ir parenka tokias uimtumo veiklas, kurios geriausiai atitikt j interesus;4. su Globos nam specialist grupe dalyvauja sudarant gyventojo individualius globos planus asmens poreiki vertinimuose. 5.  teikia pasilymus ir rpinasi reikaling rengim, priemoni, mediag sigijimu;6. metodiškai dirba su senyvo amiaus asmenimis ir suaugusiais  asmenimis su negalia pagal patvirtintus metinius ir savaitinius planus, pr...

 • Company ŠEDUVOS GLOBOS NAMAI in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Vyriausias socialinis darbuotojas atlieka šias funkcijas:         1. vadovaudamasis Radviliškio rajono savivaldybs tarybos patvirtintu „Apgyvendinimo Šeduvos globos nam Savarankiško gyvenimo nam padalinyje ir mokjimo u suteiktas paslaugas tvarkos aprašu, organizuoja socialins prieiros paslaug teikim staigos gyventojams;       2. savarankiškai organizuoja individualios prieiros darbuotoj darb, ruošia pareiginius nuostatus, kontroliuoja pavaldi darbuotoj atliekam darb.       3. Rengia:       3.1. darbo veiklos planus;       3.2. darbo grafik (iki einamo mnesio 15 dienos);       3.3. atostog grafik;       3.4. buhalterijoje derina darbo laiko apskaitos iniarašius;       3.5. darbo pasitarimus;       3.6. darbo priemoni pirkimo plan;       3.7. darbo ataskaitas (u metus);       3.8. met gale r...

 • Company PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  teikti kokybiškas  pagalbos namus paslaugas, dienos socialin globos paslaugas asmens namuose bei tinkamai organizuoti .Funkcijos:1.    Informuoja ir konsultuoja asmenis socialini paslaug gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais, priima gyventoj, pageidaujani gauti socialines paslaugas, prašymus;.2.    Vertina asmens (šeimos) socialini paslaug poreik vadovaujantis Asmens (šeimos) socialini paslaug poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu (pagalb namus, dienos socialin globa asmens namuose/institucijoje, trumpalaik, ilgalaik socialin globa). Laiku utikrina socialini paslaug poreiki nustatym. Teikia išvadas dl socialini paslaug teikimo;3.    Kartu su socialini paslaug gavju vertina jo turimus ir trkstamus gdius, jo gebjimus ir galimybes, paslaug teikimo efektyvum;4.    Bendradarbiauja...

 • Company Panevėžio socialinių paslaugų centras in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  planuoti, organizuoti, utikrinti Globos centro darb teikiant paslaugas asmenims, siekiantiems tapti budiniais globotojais, globjais (rpintojais), tviais, šeimyn steigjais, dalyviais, ketinantiems priimti vaik laikinai sveiuotis ar teikti laikino atokvpio paslaug ir dirbantiems, ar pageidaujantiems dirbti bendruomeniniuose vaik globos namuose....

 • Company Lietuvos probacijos tarnyba in "SB ""Agrastas"""
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Pareigybs paskirtis - nustatytoje veiklos teritorijoje teikti nuteistiesiems, atliekantiems bausm kalinimo staigose ir probacijos tarnybos prieiroje esantiems asmenims, socialines paslaugas ir taikyti priemones, nukreiptas skming resocializacij, atlikti asmen socialins aplinkos, kriminogenini veiksni, taip pat kit aplinkybi, galini padti teismui individualizuoti probacijos slygas, tyrimus, padti organizuoti skland lygtinio paleidimo iš kalinimo staig proces....

 • Company Radviliškio pagalbos šeimai centras in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Teikti socialin pagalb šeimoms, asmenims, vaikams....

 • Company Negalią turinčių asmenų centras "Korys" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  -    atsivelgdamas asmen su negalia ami, negalios lyg, poreikius ir gebjimus organizuoja rankdarbi uimtumo veiklas;-    pasitelkiant rankdarbi darb atlikim, ugdo, palaiko ir (ar) atkuria lankytojo smulkij motorik, menin – estetin suvokim; -    siekia panaudoti lankytoj pagamintus darbus centro puošimui, reprezentavimui, kitokiam panaudojimui, tuo siekdamas skatinti lankytoj saviverts augim;-    specialistas organizuoja „Savos grups“ veiklas;  Individualaus socialins globos plano sudarym bei padeda lankytojui išsikelti ir gyvendint jo tikslus;-    organizuoja išvykas, renginius ir šventes;-    bendradarbiauja su lankytojo šeima;-    dirba nuolat glaudiai bendradarbiaudamas su kitais specialistais;-    pildo reikiam dokumentacij....

 • Company Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Bendrj, prevencini ir socialins prieiros (intensyvios krizi veikimo, psichosocialins pagalbos ir kt.) paslaug organizavimas ir teikimas sunkum patiriantiems asmenims, šeimoms....

 • Company Respublikinis priklausomybės ligų centras in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Utikrinti RPLC Šiauli filialo pacientams ir j artimiesiems socialinio darbuotojo paslaug teikim, taikant motyvacinio interviu, darbo su grupe ir kitus socialinio metodus....

 • Company Lietuvos kalėjimų tarnyba in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Dirba socialin darb su nuteistaisiais, juos konsultuoja (individualiai ir (ar) grupmis), teikia individualius asmens poreikius atitinkani emocin bei socialin pagalb ir didina nuteistj motyvacij dalyvauti kompleksins ir (ar) prevencins pagalbos teikimo procese bei patvirtintose elgesio pataisos programose.Dokumentai, kuriuos btina pateikti pretendentui:1. rašytin prašym leisti dalyvauti konkurse;                                         2. asmens tapatyb ir išsilavinim patvirtinanius dokumentus ir ši dokument kopijas;                                                                  3. darbo patirt (sta) patvirtinanius dokumentus ar ši dokument kopijas;                                                                       4. gyvenimo aprašym...

 • Company Lietuvos kalėjimų tarnyba in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Dalyvauja Skyriaus Vertinimo ir analizs komandos veikloje, atlieka nuteistj nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus.Dokumentai, kuriuos btina pateikti pretendentui:1. rašytin prašym leisti dalyvauti konkurse;                                          2. asmens tapatyb ir išsilavinim patvirtinanius dokumentus ir ši dokument kopijas;                                                                  3. darbo patirt (sta) patvirtinanius dokumentus ar ši dokument kopijas;                                                                       4. gyvenimo aprašym                                                                  5. sutikim dl asmens duomen tikrinimo...

 • Company VšĮ "Šilavoto globos namai" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Darbas globos namuose, rpinimasis  juose esani gyventoj poreikiais, vairi veikl organizavimas, prieira....

 • Company Socialinės globos centras "Vija" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Ieškome socialinio darbuotojo darbui su intelekto negali turiniais asmenimis. Darbo funkcijos: - paslaug gavj poreiki vertinimas, individuali plan sudarymas; - pagalbos priemoni ir metod planavimas, taikymas ir analizavimas; - paslaug gavj savarankiškumo ugdymas, laisvalaikio veikl organizavimas; - ryšio su paslaug gavj artimaisiais palaikymas;- dokument, susijusi su paslaug teikimu, tvarkymas;- paslaug gavj atstovavimas vairiose institucijose;- individualios prieiros darbuotoj veiklos organizavimas....

 • Company VšĮ "Giraitės namai" in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Sprsti gyventoj socialines problemas, vesti dokumentacij apie esam kliento socialin bkl, ISGP, ataskaitas ir visos kitos socialiniams darbuotojams priskiriamos funkcijos....

 • Company Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Socialins prieiros paslaug negaliesiems teikimas (regjimo negali turintiems asmenims). Gebti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje; Asmens gdi ugdymo specialistas teikia socialins prieiros paslaugas asmeniui staigoje ar gyvenamojoje aplinkoje individualiai ar grupje: ugdo kasdienio gyvenimo ir uimtumo gdius, moko judti aplinkoje, naudotis techninmis pagalbinmis priemonmis, vykdo saviraiškos gdi ir menini gebjim lavinimo ir palaikymo veiklas....

 • Company VŠĮ "Kauno globa" in Other
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Sklandus individualios prieiros teikimo utikrinimas, bendravimas su paslaug gavjais, bendravimas su darbuotojais, darbo grafik sudarymas, darbo laiko apskaitos iniaraši pildymas. Pageidautinas socialinis išsilavinimas....

 • Company Kauno savivaldybės vaikų globos namai in "SB ""Apynys"""
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Kauno savivaldybs vaik globos namai ieško socialinio darbuotojo (-os) dirbti su vaikais individualiai ir grupje, gebti nustatyti vaiko poreikius, sudaryti ir pildyti dalyvaujant vaikui ISGP plan. Bendradarbiauti su vaiko šeima, savanoriškais globjais, mokyklomis ir socialiniais partneriais. Rengti vaikus savarankiškam gyvenimui, ugdyti ir tobulinti j socialinius gdius (racionaliai naudoti savo lšas, gaminti maist, nam ruošos darbus ir kt.). Darbe taikyti socialins globos normas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialins apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. sakymu Nr. A1-46 „Dl socialins globos norm aprašo patvirtinimo“....

 • Company Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras in "SB ""Agrastas"""
  11.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  Darbas su globojamais vaikais bendruomeniniuose vaik globos namuose....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters