Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

15 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija in Other
  29.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Atlikti pedagogin mokini vertinim, nustatyti mokini ini, mokjim, gdi, gebjim lyg ir t. t. Padti specialij poreiki mokiniams sisavinti ugdymo turin ir lavinti j sutrikusias funkcijas....

 • Company Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija in Other
  28.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  teikti specialij pedagogin pagalb mokiniams, turintiems specialij ugdymosi poreiki, ir padti jiems geriau adaptuotis mokyklos bendruomenje, visuomenje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais pilieiais....

 • Company Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija in "SB ""Agrastas"""
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  8. Specialusis pedagogas atlieka šias funkcijas: 8.1. atlieka pedagogin mokini vertinim, nustato mokini ini, mokjim, gdi, gebjim, komunikacijos sutrikimus ir j atitikim ugdymo programoms bei vertina paang mokykloje ar, esant ymiai ribotam mokinio mobilumui dl ligos ar patologins bkls, – mokinio namuose, taip pat dalyvauja kompleksiniuose tyrimuose, siekiant nustatyti sutrikimo pobd, vaik specifinius individualius poreikius;8.2. dirba Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos Vaiko gerovs komisijos darbe ir renka duomenis apie mokymosi sunkum turini mokini akademinius pasiekimus;8.3. numato ugdymo tikslus ir udavinius bei j pasiekimo bdus ir metodus, atitinkanius specialij poreiki mokini poreikius bei galimybes, ir juos taiko;8.4. organizuoja, rengia sutrikusi funkcij lavinimo individualias,...

 • Company Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla in Saugos
  26.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbo pobdis, pareigybs aprašymas: dirbti su mokiniais, turiniais specialij ugdymosi poreiki, patirt; išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas; gebti atlikti pedagogin vaik / mokini, j ini, mokjim, gdi, gebjim vertinim ir j atitikim bendrojo ugdymo programoms, specialij ugdymosi poreiki nustatym, paangos vertinim; išmanyti vaik / mokini, turini specialij ugdymosi poreiki, ugdymo metodus, gebti juos taikyti padedant jiems sisavinti mokomj mediag ir lavinant j sutrikusias funkcijas; gebti bendrauti su vaikais / mokiniais, turiniais specialij ugdymosi poreiki, bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujaniais ugdymo procese, vaik / mokini tvais (globjais, rpintojais), pedagogini psichologini tarnyb, sveikatos prieiros, švietimo ir kit staig darbuotojais; mokti naudoti...

 • Company Alytaus "Sakalėlio" pradinė mokykla in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Darbas su pradini klasi mokiniais....

 • Company Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušelė" in Other
  20.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  Darbas specialiojoje (lavinamojoje) klasje su mokiniais, turiniais dideli ir labai dideli specialij ugdymosi poreiki....

 • Company Plungės specialiojo ugdymo centras in Other
  20.05.2023 Updated on: 27.05.2023

  pradini klasi mokini ugdymas....

 • Company Šiaulių "Ringuvos" mokykla in Other
  19.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  organizuoti mokini, turini specialij ugdymosi poreiki ugdym, teikti specialij pedagogin pagalb atsivelgiant mokini mokymosi sunkum pobd ir individualizuot program....

 • Company Gruzdžių vaikų socializacijos centras in Other
  19.05.2023 Updated on: 25.05.2023

  Atlieka pedagogin mokini vertinim, nustato mokini ini, gebjim lyg ir j atitikim ugdymo programoms bei vertina paang. Padeda specialij ugdymosi poreiki mokiniams sisavinti ugdymo turin. Lavina j sutrikusias funkcijas, atsivelgdamas kiekvieno specialij ugdymosi poreiki mokinio gebjimus, mokymosi ypatumus ir kt....

 • Company Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija in Other
  19.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  darbas su gimnazijos moksleiviais...

 • Company Lavoriškių gimnazija in Other
  12.05.2023 Updated on: 18.05.2023

  www.lavoriskiugimnazija.lt...

 • Company Kauno r. Neveronių gimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  darbas su specialij poreiki mokiniais 1 et....

 • Company Všį MOKYKLA "LAIMĖ" in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  Ugdyti pradini klasi vaikus. Suteikti vaikams inias ir gebjimus, reikalingus gyventi, pilnavert, smoning, laiming ir savarankišk gyvenim....

 • Company Panevėžio "Minties" gimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  1. Turti gyt aukštj ar aukštesnj iki 2009 met arba specialj vidurin, gyt iki 1995 met, pedagogin išsilavinim ir pedagogo kvalifikacij;2. Turi turti skaitmeninio raštingumo ini, gebjim ir supratimo šiose informacini technologij srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo;3. Kiti specialieji reikalavimai: išmanyti mokyklinio amiaus vaik raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, bdus, formas, metodus, gebti juos taikyti praktikoje; gebti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veikl; sprsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje....

 • Company Lietuvos sporto universiteto Kėdainių "Aušros" progimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 16.05.2023

  Specialiojo pedagogo 0,5 etato - spec. pedagogas turi išmanyti specialij poreiki mokini ugdymo metodus, gebti juos taikyti padedant speciali poreiki mokiniams sisavinti mokomj mediag ir lavinant j sutrikusias funkcijas. Logopedo 0,5 etato - vertina mokini kalbos raidos ypatumus, nustato kalbjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, sudaro individualias programas, padeda veikti kalbjimo ir kalbos sutrikimus specialij ugdymosi poreiki mokiniams....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters