Jobmonitor. Search results for Teaching professionals

36 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionalsx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company UAB "Vaikystės spalvos" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Darbas su ikimokyklinio amiaus vaikais...

 • Company Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Padti vaikams turintiems specialij poreiki....

 • Company UAB "Jonroka" in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Praktinis mokymas vairuoti (B kategorija), pravaiavim grafiko derinimas....

 • Company Rokiškio pagrindinė mokykla in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Mokytojo padjjo darbas  pradinse klasse: dirbti su mokiniais padedant jiems apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judti, maitintis, padti jiems sisavinti mokomj mediag, naudotis mokymuisi skirtomis mokymo(-si) priemonmis, atlikti pedagogo skirtas uduotis....

 • Company Panevėžio "Šaltinio" progimnazija in Panevėžys
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Reikalavimai: turti kompiuterinio raštingumo gebjimus patvirtinant paymjim, atitinkant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytoj kompiuterinio raštingumo programoms; turti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kurs paymjim; gebti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) proces, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerj pedagoginio darbo patirt; gebti utikrinti ugdom mokini saugum, emociškai saugi mokymosi aplink, reaguoti smurt ir patyias; mokti naudotis, kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informacij ir rengti išvadas; mokti planuoti ir organizuoti savo bei tikslins moni grups veikl; gebti dirbti su vairaus amia...

 • Company Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Pamokos bendros mergaitms ir berniukams...

 • Company Šiaulių lopšelis-darželis "Vaikystė" in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Teikti specialij pedagogin pagalb vaikams, turintiems kalbos ir kalbjimo sutrikim. Šias pareigas einantis asmuo turi gebti vertinti vaik kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, ugdytini specialiuosius poreikius; inoti specialiosios pedagogins pagalbos teikimo metodus, gebti juos taikyti šalinant ugdytini kalbos sutrikimus; gebti bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujaniais ugdymo procese, ugdytini tvais (globjais), pedagogini psichologini tarnyb, sveikatos prieiros, švietimo ir kit staig darbuotojais; mokti naudotis informacinmis technologijomis; mokti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veikl, sprsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; mokti kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij ir rengti i...

 • Company Vilniaus Markučių lopšelis-darželis in Other
  24.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Darbas su vaikais, turiniais kalbjimo ir kalbos sutrikim...

 • Company KLAIPĖDOS "GILIJOS" PRADINĖ MOKYKLA in Other
  21.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Pareigybs paskirtis – atlikti pedagogin mokinio vertinim. vertinti specialiuosiusmokinio ugdymosi poreikius. Silyti ugdymo form, bdus ir metodus, vaikams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Konsultuoti specialij ugdymosi poreiki turinius mokinius, jtvus (globjus, rpintojus), mokytojus, specialistus specialiosios pedagogins pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais....

 • Company Kauno Palemono gimnazija in Other
  21.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Informacini technologij mokytojas...

 • Company Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai in Other
  21.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Darbas su vaikais;Sutrikusios raidos vaik iki kalbini ir kalbini gdi vertinimas;Ekspresijos, recepcijos gdi, artikuliacinio aparato bkls vertinimas;Verbalins ir neverbalins komunikacijos gdi ugdymas, vairi kalbos sutrikim šalinimas;Tv konsultavimas;Dokumentacijos pildymas....

 • Company UAB "STEAM pasaulis" in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Pagalba pedagogui, švaros palaikymas darelio patalpose....

 • Company VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS GAIDELIS" (VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS) in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Teiki specialij pedagogin pagalb lopšelio-darelio ugdytiniams, turintiems kalbos ir kit komunikacijos sutrikim;...

 • Company VšĮ "Liberi" in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Gebti valdyti stresines situacijas;Gebti dirbti komandinio darbo principu;Gebti krybiškai bei inovatyviai mstyti, kurti bei suburti veikloms;Turti darbo patirties su vaikais ir nuoširdaus noro bei motyvacijos su jais dirbti....

 • Company Šiaulių lopšelis-darželis "Vaikystė" in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Vertina socialins pedagogins pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius; Konsultuoja vaikus, j tvus (globjus), bendruomen socialini pedagogini problem sprendimo, socialins pedagogins pagalbos teikimo klausimais; Dalyvauja sprendiant krizinius atvejus staigoje, ugdymo ir socialini gdi problemas; Numato socialins pedagogins pagalbos teikimo vaikui bdus bei formas bendradarbiaudamas su aukltojais, tvais (globjais), kitais specialistais, švietimo pagalbos staigomis, kitais su vaiku dirbaniais asmenimis, socialini paslaug ir sveikatos prieiros staigomis, teissaugos institucijomis, socialiniais partneriais; Švieia bendruomen socialins pedagogins pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kit neigiam socialini reiškini prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencij...

 • Company Šiaulių lopšelis-darželis "Vaikystė" in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Gebti bendrauti ir bendradarbiauti su ikimokyklinio amiaus vaikais ir j tvais, darelio pedagogais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujaniais ugdymo procese; stebti ir vertinti vaiko pasiekimus ir paang; naudotis informacinmis technologijomis; dirbti komandoje; gebti rašyti projektus; išmanyti Lietuvos Respublikos statymus ir kitus teiss aktus;Ikimokyklinio ugdymo program, metod išmanymas ir gebjimas juos taikyti vaik ugdymo procese....

 • Company Vilniaus lopšelis-darželis "Užupiukas" in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Organizuoti ir vykdyti ugdymo proces. Dalyvauti, rengiant individualias vaik ugdymo programas. Vertinti ugdytini  darom paang, komunikuoti su tvais (globjais). Pareigybs lygis A2....

 • Company VILNIAUS FILARETŲ PRADINĖ MOKYKLA in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Darbo pobdis – dirbti su specialij poreiki turiniais vaikais, bendrauti su mokini tvais, bendradarbiauti su kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokytojais....

 • Company Radviliškio r. Palonų daugiafunkcis centras in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  ikimokyklinio ugdymo mokytojas mišrioje darelio grupje su 2-6 m. vaikais....

 • Company JURBARKO R. SKIRSNEMUNĖS JURGIO BALTRUŠAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA in Skirsnemunė
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  ...

 • Company Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų filialas Vaikų rea in Other
  18.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Vaik reabilitacijos ligonin „Lopšelis“ ieško logoterapeut individualiems usimimams su vaikais....

 • Company Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras in Other
  18.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Dirbti su specialij poreiki turiniais vaikais, bendradarbiauti su mokini tvais ir su kitais pagalbos mokiniui specialistais ir mokytojais....

 • Company Klaipėdos lopšelis-darželis "Linelis" in Other
  18.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:1.    Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas pedagoginis, koleginis išsilavinimas, gyta ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.2.    Bti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebti bendrauti su skirtingo amiaus vaikais ir tvais.3.    Gebti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas.4.    Gerai mokti lietuvi kalb.Privalumai:Privalomos asmens savybs – atsakingumas, krybiškumas, iniciatyvumas, sklandus mini dstymas odiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo gdiai, imlus naujovms....

 • Company Klaipėdos lopšelis-darželis "Linelis" in Other
  18.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:1.    Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas pedagoginis, koleginis išsilavinimas, gyta ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.2.    Bti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebti bendrauti su skirtingo amiaus vaikais ir tvais.3.    Gebti ugdymo procese taikyti informacines technologijas, šiuolaikines ugdymo metodikas.4.    Gerai mokti lietuvi kalb.Privalumai:Privalomos asmens savybs – atsakingumas, krybiškumas, iniciatyvumas, sklandus mini dstymas odiu ir raštu, organizaciniai gabumai, geri bendravimo ir bendradarbiavimo gdiai, imlus naujovms....

 • Company JONAVOS PANERIO PRADINĖ MOKYKLA in Other
  14.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Darbas pagal logopedo ir specialiojo pedagogo pareigybes. Gali bti paskutinio kurso studentas.Bazinio (tarifinio) darbo umokesio dydio intervalas – nuo: 915,00 EUR iki: 1217,00 EUR...

 • Company Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba in Other
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  Tirti socialins pedagogins pagalbos poreik, organizuoti ir koordinuoti socialins pedagogins pagalbos teikim mokiniams (vaikams), tvams (globjams), pedagogams ir kitiems švietimo staigose dirbantiems specialistams, vertinti teikiamos socialins pedagogins pagalbos kokyb, panaudoti ir krybiškai perteikti teorines inias, rengti ir gyvendinti socialines programas ir projektus, vykdyti ir kurti saviraiškos, motyvacijos, uimtumo, emocini ir elgesio sutrikim bei kit problem sprendimo prevencijos programas....

 • Company VISAGINO "ATGIMIMO" GIMNAZIJA in Other
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  ...

 • Company Kauno specialioji mokykla in Other
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  Pagalba mokytojui, dirbant su speciali poreiki vaikais darelio grupje....

 • Company VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "PAGRANDUKAS" in Other
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  Darbas su 4-5 met amiaus vaikais....

 • Company KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠILELIS" in Other
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  Darbas su ikimokyklinio amiaus vaikais...

 • Company Kėdainių lopšelis-darželis "Aviliukas" in Other
  14.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Rus kalbos mokymas tautini maum šeštadieninje, sekmadieninje rus mokykloje...

 • Company VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJA in Other
  14.11.2020 Updated on: 14.11.2020

  atlieka pedagogin vertinim, nustato mokini ini, gdi, gebjim lyg ir j atitikim ugdymo programoms ir t.t....

 • Company Pakruojo rajono Stačiūnų daugiafunkcis centras in Other
  14.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  ikimokyklinio (3-5 met) amiaus vaik ugdymas bei krybin, menin ir pramog organizavimo veikla....

 • Company Klaipėdos lopšelis-darželis "Berželis" in Other
  14.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Teikti  logopedo pagalb ikimokyklinio irpriešmokyklinio ugdymo grupi vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikim. Gebti vertinti vaik kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kalbjimo sutrikimus, vaik specialiuosius poreikius, išmanyti pagalbos teikimo metodus, juos pritaikyti....

 • Company MB "Žalgirio baltos inovacijos" in Other
  14.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Darbas  su vaikais nuo 1,5 iki 4 met.  Gali kreiptis ir studentai....

 • Company MB "Žalgirio baltos inovacijos" in Other
  14.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Pagalba aukltojui, tvarkos, švaros palaikymas....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals Edit filters