Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

11 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija in Other
  27.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Informacini technologij pamokos 5-12 kl., veikla bendruomenei ir kt. darbo funkcijos...

 • Company Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  Informacini technologij I-IV gimnazijos klasse; Kontaktini valand (pamok) skaiius per savait – 20 val. (1 et.); Darbas puikiame ir progresyviame kolektyve; Puikus emocinis mikroklimatas; Aukštos kultros ir motyvacijos mokytis mokiniai; Profesinio ir asmeninio tobuljimo galimybs; Galimyb savo iniciatyvumu ir idjomis prisidti prie gimnazijos krimo....

 • Company Panevėžio "Vilties" progimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  1. Turti ne emesn kaip aukštj išsilavinim arba ne emesn kaip aukštesnj išsilavinim ar specialj vidurin, gyt iki 1995 met ir pedagogo kvalifikacij bei atitikti Lietuvos Respublikos švietimo statyme numatytus reikalavimus.2. Turti ne maesn kaip mokytojo kvalifikacin laipsn.3. Gebti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinmis programomis bei elektroniniu paštu, bti išklauss kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkanius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytoj kompiuterinio raštingumo programoms.5. Privalumas – ne emesniu kaip B1 kalbos mokjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalb metmenyse nustatyt ir apibdint šeši kalbos mokjimo lygi sistem) mokti bent vien usienio kalb iš trij Europos Sjungos darbo kalb: angl, ...

 • Company Panevėžio "Vilties" progimnazija in Other
  25.05.2023 Updated on: 29.05.2023

  1.    Turti ne emesn kaip aukštj išsilavinim arba ne emesn kaip aukštesnj išsilavinim ar specialj vidurin, gyt iki 1995 met ir pedagogo kvalifikacij bei atitikti Lietuvos Respublikos švietimo statyme numatytus reikalavimus.2.    Turti ne maesn  kaip (informatikos/informacini technologij) mokytojo kvalifikacin laipsn.3.    Gebti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinmis programomis bei elektroniniu paštu, bti išklauss kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkanius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytoj kompiuterinio raštingumo programoms.4.    Privalumas – ne emesniu kaip B1 kalbos mokjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalb metmenyse nustatyt ir apibdint šeši kalbos mokjimo lygi sistem) mokti bent vien usi...

 • Company Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija in Other
  20.05.2023 Updated on: 22.05.2023

  Informacini technologij mokytojas - 14 pamok ir aukljamoji klas.Silome:Pareigins algos pastovios dalies koeficientas - 8,11-11,39 (priklausomai nuo pedagoginio darbo stao ir turimos kvalifikacins kategorijos);draugiškas ir šiltas kolektyvas;puiki mokyklos lokacija - senamiestyje; vieta automobiliui udarame mokyklos kieme....

 • Company Šiaulių "Dermės" mokykla in Other
  19.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  5-10 klass mokini dorinio ugdymo mokymas pagal patvirtintas bendrsias ugdymo programas....

 • Company Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija in Other
  19.05.2023 Updated on: 26.05.2023

  Atlikjo raiškos (kankli) mokytojas mokymas pagal patvirtintas programas....

 • Company Vilniaus Liepkalnio mokykla in "SB ""Agrastas"""
  15.05.2023 Updated on: 20.05.2023

  Vilniaus Liepkalnio mokyklai nuo 2023-09-01 d. reikalingas informacini technologij mokytojas. Darbo sutartis neterminuota, darbo krvis - 0,5 etato....

 • Company Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  IT dalyko dstymas 5–8 klasse ir neformalaus švietimo veikl (programavimo, robotikos ar kt.) organizavimas atliekant mokytojo pareigybs aprašyme numatytas funkcijas....

 • Company Panevėžio "Minties" gimnazija in Other
  11.05.2023 Updated on: 14.05.2023

  1. Turti gyt aukštj ar aukštesnj iki 2009 met arba specialj vidurin, gyt iki 1995 met, pedagogin išsilavinim ir pedagogo kvalifikacij;2. Turi turti skaitmeninio raštingumo ini, gebjim ir supratimo šiose informacini technologij srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo;3. Kiti specialieji reikalavimai: išmanyti mokyklinio amiaus vaik raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, bdus, formas, metodus, gebti juos taikyti praktikoje; gebti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veikl; sprsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje....

 • Company Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija in "SB ""Apynys"""
  11.05.2023 Updated on: 17.05.2023

  Darbo pobdis, pareigybs aprašymas: MOKYTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokytojo pareiginiai nuostatai (toliau – Pareiginiai nuostatai) reglamentuoja mokytojo, dirbanio Kauno r. Garliavos Jonui progimnazijoje, pagrindinius veiklos tikslus, teises, pareigas ir atsakomyb. 2. Mokytojas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo statyme numatytus kvalifikacinius reikalavimus. 3. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo statymu, progimnazijos nuostatais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklmis, pareigybs aprašymu ir kitais teiss aktais, reglamentuojaniais mokini ugdym ir mokytojo darb. 4. Mokytoj skiria ir atleidia iš pareig, nustato jo pareigybin atlyginim ir sudaro rašytin darbo sutart progimnazijos direktorius. II. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters